Algemene voorwaarden

UVL 15 VVVF

CÉPÉ PRODUCTEN
UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDENVOOR VERF EN DRUKINKT E.A BINNEN NEDERLANDINCLUSIEF EXTRA BIJLAGEN ARTIKEL 13

Vijftiende uitgave

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing opalle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederenen diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koperaanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door deverkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen,overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoeldeInkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze eenrechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerleispecifieke transactie.

Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden
zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transactiestussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.
Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van dedoor deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkendebepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk isuitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Levering buiten Nederland geschied op basis van een intracommunautaire levering binnende EU.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijkeprijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, terekenen van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant,zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt eenbestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt dezeongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van deuitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheidis een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat koper verplicht is 10 % minder ofmeer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr.

Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigdorders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zendenbinnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op hetafgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeftverzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert degoederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag enandere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordtmet levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zalverkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten datdeze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van dezetermijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszinsdaarover te beschikken.
Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijnvan vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloopvan deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft verkoper het rechtzonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederente vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei rechtop schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstipzal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geengeval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van deovereengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomstzonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht opschadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij isverplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van hetaangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normaleuitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlogof oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is,gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand ofandere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers ofproducenten die, op welke grond dan ook - geheel of gedeeltelijk - hun verplichtingen jegensverkoper niet nakomen.

In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zondergehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper teverlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met deverlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op

verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding vanalle schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het momentwaarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig doorkoper zijn gekweten.
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aanzijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper nietaan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper inrekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waardedie de goederen bij terugname blijken te hebben.
Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van hetgebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin deswoords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage,die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding vanberekende waarde.
Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk

kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden,
na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoedingdaarvan te ontdoen.
Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam enfabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten,octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de vanverkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikkinggestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berustenbij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deeluitmaakt.

Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform dedoor verkoper gegeven instructies.
Voorzover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikelbedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct opde hoogte te stellen.

Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper tegebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer.Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatiein een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij deverkoper.

Artikel 10. KLACHTEN

1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet open kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de indeze paragraaf omschreven termijnen.
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering isovergegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudigecontrole had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technischeonvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffendede emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen
na aflevering der goederen.
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan wordenbinnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeftontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen.

Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen deklachten binnen deze termijn te worden ingediend.
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van
elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een
rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportageten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten
geldt geen bindende bewijsregeling.
6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen wordenaangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt
het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende
specificatie(s).
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverdegoederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie,zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 3 1⁄2 x het factuurbedrag van
het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoperaansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ookgeleden.
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfdezijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen nafactuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vorderingop verkoper is uitgesloten.
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen,wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in minderingworden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na

factuurdatum is betaald.
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper eenrente verschuldigd van 1 1⁄4 % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte

daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de
rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkopergerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij derente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaandekosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeftaangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uithet overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkopergerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdereaanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien
koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneeraan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat vanfaillissement wordt verklaard.
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten tevorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als
de buitengerechtelijke inningskosten.
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarinverkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde.
Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd metde opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50
Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd metbuitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijkeaanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invorderingheeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van hetverschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rentevolgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.
8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijkeinningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, islaatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijkeen/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen allegeschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijenmochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ofvan nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in hetarrondissement
waarbinnen verkoper is gevestigd, voorzover het geschil tot de competentie van
een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbankdaarvoor bevoegd verklaard heeft.
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

Artikel 13. EXTRA BIJLAGEN

In de extra bijlagen treft u tevens een aantal belangrijke punten aan die wij graagonder uw aandacht willen brengen.

Wij zijn van mening dat door het toepassen van onderstaande dit de weg van het product richting deconsument opmerkelijk zal verkorten met als resultaat een tevreden klant.

Wij gaan er vanuit dat u deze extra bijlagen voor zover op u van toepassing zult invoeren in uwsysteem om hiermee problemen in de toekomst voor te zijn.
Tevens gaan wij er vanuit dat deze extra bijlagen aan de juiste afdelingen word doorgegeven indiendit nodig zal zijn.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben wat betreft onderstaande kunt u ons telefonisch bereikenvan maandag t/m vrijdag van 09.00u-17.00u op onderstaand telefoonnummer, wij staan u danuiteraard graag te woord.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met een vriendelijke groet,

Team CéPé Producten

Witte Paal 3021742LD Schagen

Tel:

W:E:

0226-420933

www.cepe-producten.nlinfo@cepe-producten.nl

Bestellen van CEPE PRODUCTEN

Om de aanlevertijd van onze producten naar de verkooppunten te verkorten en zodoende de klanteerder te kunnen bedienen kan er dagelijks besteld worden.
Om dagelijkse uitlevering te kunnen waarborgen betekent dit dat vanaf heden alle bestellingen vóór12.00u dagelijks binnen dienen te zijn.

Bestellingen later dan 12.00u ingediend worden de volgende dag verwerkt.
Ook nabestellingen op de lopende orders dienen vóór 12.00u binnen te zijn. Voor spoedgevallenleveren we iedere dag (met uitzondering het weekend). Normaal gesproken worden dinsdag endonderdag de zendingen bij ons verzonden. Geef het aan als er spoed bij is.

Nabestellingen die de volgende dag verwerkt worden zijn vaak niet franco, houdt u rekeningmet het feit dat dit (verzend) kosten met zich meebrengt en deze zullen (indien nodig) op defactuur worden bijgezet.

!!!! BELANGRIJK !!!!

Door wijzigingen in ons systeem kunnen bestellingen vanaf 01 januari 2014 alleen nog op devolgende wijze besteld worden:

Ontvangst van CEPE PRODUCTEN

Binnenkomende goederen zullen direct moeten worden gecontroleerd bij ontvangst.
Bij eventueel foutieve levering of i.v.m. schade dient men er voor te zorgen dat dit direct op de pakbonen vrachtbrief wordt aangetekend en dat dit binnen 24 uur word gemeld via de mail, dit kan op onsinfoadres: info@cepe-producten.nl
Alleen op deze wijze zal CéPé Producten zorg dragen voor een juiste afhandeling en de productennaleveren.

Hiermee willen wij o.a. schade beperken en de verantwoordelijkheid voor toch eventuele schade daarleggen waar de schade is ontstaan, de kosten hiervan zullen wij in rekening brengen zover vantoepassing.

RETOUR

In geval van foutief bestelde producten en er sprake is van een retourzending dienen deze op kostenvan de klant te worden geretourneerd.
De producten moeten worden aangeboden bij CéPé Producten in originele verpakking, ongeopend enzonder schade:

!!!! het is dus ook aanbevolen om de eventuele retourgoederen verzekerd te versturen !!!!

Producten anders aangeboden dan bovenstaande zullen worden doorberekend enteruggestuurd op kosten van de klant indien het geen franco levering betreft.

Indien er vanuit CéPé Producten een retouropdracht moet worden of is aangemeld richtingtransporteur, dient u er zorg voor te dragen dat de goederen klaarstaan.
Kosten welke gemaakt moeten worden indien de goederen niet klaarstaan en een chauffeur inherhaling terug moet komen zullen worden doorberekend.

LEVERTIJD

Zoveel mogelijk uit voorraad, doch uiterlijk 14 dagen afhankelijk van productie c.q. leveringgrondstoffen.
Indien de levertijd een langere periode in beslag neemt zullen wij hierover informeren op het momentwanneer er een backorder ontstaat.

ZENDINGSBIJDRAGE

Bij een goederenbedrag van € 0,00 tot € 200.00 zijn de verzendkosten als volgt:

Een verzending van 1 t/m 5 kg = € 7.50Een verzending van 6 t/m 10 kg= € 9.25Een verzending van 11 t/m 15 kg= € 10.90

Boven € 200.00 is de levering franco bij grote partijen ongelost.

Uitgezonderd buitenlandse zendingen !!!!

BETALINGEN

Netto binnen 30 dagen, bij niet tijdige betaling geen directe levering.

VOORWAARDEN

Afwijkende inkoopvoorwaarden van de kopende partij worden niet door ons aanvaard.

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden